Bezstarostné účetnictví s Heliosem

Mnoho firem předá vedení účetní a mzdové agendy do rukou specialistům.
Tyto firmy preferují profesionály, kteří poradí, vyřeší a zejména svou odborností garantují výsledek své práce. Řešení v systémech HELIOS je určené pro společnosti, které se zabývají vedením účetní, mzdové, personální agendy, které poskytují daňové poradenství, nebo které poskytují auditorské služby. Na druhé straně účetní požaduje možnost přenosů dat od zákazníků. Ocení, pokud je ovládání účetního programu jednoduché a rychlé. Vyžaduje elektronické podání formulářů a také jejich automatické předvyplnění. Se systémem HELIOS Orange se můžete spolehnout na garanci zapracovaných legislativních změn.
 

Účetnictví v systému HELIOS Orange

 

V praxi účetních společností je značná variabilita v počtu a výběru používaných oblastí nebo modulů, které nabízí systém HELIOS ORANGE. K používaným modulům nejčastěji patří:
 
·        Účetnict
·        Banka
·        Pokladna
·        Majetek
·        Mzdy a personalistika
·        Mezinárodní účetní standardy
·        Řízení peněžních toků
·        Finanční analýza
·        Řízení projektů
 

Práce v jednom programu, každý klient má vlastní databázi

Vkeré ovládání je provedeno v prostředí jednoho programu, avšak každý klient má vlastní databázi. V databázi klienta jsou jeho veškerá data - data všech modulů. Technologie klient server, databázové prostředí MS SQL Server. Zabezpečení přístupovými právy na úrovni modulů, přehledů, jednotlivých druhů dokladů i jednotlivých ak.

 

 Neustálá aktualizace podle platné legislativy

Systém je neustále vyvíjen a zdokonalován ve smyslu funkcionality a ovládání. V vaznosti na změny legislativy jsou legislativní změny aplikovány do systému. Update přes internet přímo z programu.


 

Přímé zadávání účetních dat

Robustní systém umožňující přímé zadávání účetních záznamů do účetního deníku. Bohaté možnosti nastavení umožňují na jedné straně optimalizovat rychlost procesu zadávání dokladů a na druhé straně provádí již v okamžiku pořizování dokladu veškeré kontroly. Možnost účtování na útvary, zakázky, nákladové okruhy, zaměstnance a vozidla apod.

 

Účtování prvotních dokladů

Ze všech modulů, kde dochází k vystavování prvotních dokladů. Jedná se o doklady z modulů Fakturace, sklady, pokladna a pokladní prodej, evidence majetku, mzdy, výroba atd. Všechny prvotní doklady lze účtovat pomocí kontací účetních předpisů. Systém kontací je jednotný pro všechny moduly a umožňuje účtování všech detailů prvotních dokladů. Účtování je buď přímé, nebo lze účtovat u klienta a výsledek účtování importovat do účetní databáze u účetní firmy.

 

Automatické účetní operace

Systém podporuje pomocí kontaci nebo kopírování ze vzoru automatické generování účetních záznamů. Hromadně lze účtovat např. kurzové rozdíly, opravné položky, odpisy pohledávek apod.

Je podporováno rozpouštění režií formou přeúčtování podle zadaných pravidel a různých rozvrhových základen (i dynamických) na úrovni útvarů, zakázek a nákladových okruhů. Tyto operace mohou t spouštěny plně automaticky s uložením výsledků průběhu procesu.

 

Importy z jiných systémů

Jsou možné importy z jiných systémů (účetní systémy SAP, další) nebo billing (fakturačních) systémů, výrobních systémů apod., exporty do jiných systémů – pro podporu auditu, účetní, jiné (Datev, SAP, další). Velmi často se realizuje import dat ze systémů klientů. Lze zajistit podporu automatického přenosu do formy účetních záznamů a tím zefektivnit proces účtování standardních dokladů jako faktury, skladové doklady, pokladna, bankovní výpisy apod. Plná podpora přenosu platebních/inkasních příkazů a bankovních výpisů s bankovními klienty. Elektronické stahování kurzů cizích měn – kurzy ČNB i celní kurz.

 

Možnost libovolného členění dokladů, účtů saldokonta apod.

Program umožňuje nastavení libovolných řad dokladů, libovolný účtový rozvrh, saldokontní skupiny apod. Tyto i další číselníky lze uživatelsky kopírovat do dalších databází.

 

Evidence DPH

Samozřejmou součástí modulu účetnictví je přesná evidence daňových dokladů s libovolným členěním s vazbou na účetní evidenci. Možnost přímého elektronického podání přiznání k dani z přidané hodnoty a souhrnného hlášení s využitím elektronického podpisu. V případě registrace klienta k DPH ve více zemích EU možnost daňové evidence podle jednotlivých zemí.

 

Předepsané a individuální výstupy účetních knih, salda apod.

V systému jsou přednastaveny předepsané účetní výstupy s tím, že je lze snadno uživatelsky upravovat apod. Vkeré přehledy lze tisknout, přímo exportovat do excelu, wordu, textových souborů apod. i tisku formuláři lze využít širokých možností grafiky.

 

Statutární a jiné výkazy

Samozřejmou součástí systému jsou předdefinované statutární výkazy (výkaz zisku a ztráty, rozvaha, výkaz peněžních toků, výkaz změn vlastního kapitálu), vzorové výkazy lze modifikovat z hlediska struktury, lze vytvářet vlastní výkazy (rozbory nákladů, výnosů, stavů a obratů na účtech apod.). Součástí výkazů je i nástroj na tvorbu dokumentů typu povinná příloha k účetní závěrce apod., čerpající údaje z účetních i jiných dat klienta. Výkazy lze tvořit s vazbou na útvary, zakázky a nákladové okruhy, vykazovat v hlavní měně, cizí měně nebo bilanční měně (vykazování v různých měnách). Tyto výkazy lze zobrazovat a tisknout až ve 4 jazycích.

 

Další evidence

V systému jsou samozřejmě všechny další moduly, které používají účetní firmy mzdová a personální agenda (. veškeré elektronické komunikace s příslušnými organizace- mi), evidence majetku, pokladna a pokladní prodej, fakturace a sklady (včetně výměny dat formu XML zpráv EDI komunikace), výroba, cla, celní sklady a intrastat (opět . veškeré předepsané elektronické komunikace) a řada dalších modulů.

 

Vazba na dokumenty a zasílání dokumentů

Každému dokladu lze navázat libovolný počet dokumentů v libovolném formátu word, excel, pdf apod. m je zajištěna dokladovost a kontrola účetní evidence. Tyto dokumenty jsou uloženy přímo v databázi a přímo z daného dokladu je lze okamžitě otevřít, vytisknout nebo odeslat e-mailem.

Přehledy a formuláře vytvořené v systému lze nejen tisknout, ale i přímo odeslat e-mailem nebo faxem.

 

Mezinárodní účetní standardy (IFRS, US GAAP)

Systém umožňuje účtovat přímo podle jiných účetních standardů – IFRS nebo US GAAP. Navíc s využitím modulu Účetní standardy umožňuje provádět konverzi mezi účetními standardy – např. mezi Českými účetními standardy a IFRS nebo US GAAP nebo naopak. Konverze probíhá na úrovni výkazů, účtových rozvrhů i na úrovni účetních záznamů. Účetní evidence v účetních standardech vychází z účetní evidence, v účetních standardech jsou evidovány všechny odchylné účetní operace oproti základnímu účetnímu standardu. Z hlediska evidence majetku je podporováno nezávislými třetími pohyby, podporou komponentního odepisování, odepisování do zbytkové ceny atd.

 

Manažerské rozhraní, finanční analýza a plánování a řízení peněžních toků

Kromě přímých výstupů ze systému účetní firmy využívají prostředí Manažerského rozhraní, kdy lze přímo v prostředí všem známého MS excel za pomocí speciálních funkcí manažerského rozhraní získávat data přímo z database systému HELIOS do excelu a dále zpracovávat v prostředí excelu. Pro rozbory zejména finanční situace podniku se používá modulu Finanční analýza a plánování, s podporou cca 100 předdefinovaných ukazatelů, lze vytvářet vlastní ukazatele. V sestavách finanční analýzy je i v grafické formě vidět vývoj těchto ukazatelů a lze predikovat další vývoj. Kromě toho lze vytvářet plány a rozpočty na různých úrovních organizační struktury firmy a samozřejmě vyhodnocovat jejich plnění nebo čerpání. Prezentace formou tabulek a grafů.

 

Různé formy zpracování dat a přístupu k datům

HELIOS ORANGE podporuje různé formy vedení účetních i jiných agend klientů. Od klasické formy s vedením účetní evidence na základě předkládaných dokladů, přes varianty částečného nebo úplného importu určitých evidencí ze systémů klienta (např. fakturačního systému) nebo vedením některých agend – výroba, sklady, fakturace apod. u klienta a zabezpečení účtování do účetní databáze. S oblibou se využívá možnosti vzdáleného přístupu (samozřejmě zabezpečeného) do systému HELIOS. Ať už nejjednodušší formou nahlížení do dokladů, salda, výkazů a dalších výstupů v systéme HELIOS,  přes možnost vedení některých agend v systému HELIOS až po samostatné vedení všech agend s pouze metodickým dohledem, poradenstm a kontrolami ze strany účetní firmy. Vzhledem k růstu velikosti firmy je možno postupně tyto formy měnit. Vlastní účetní program HELIOS i databáze jsou buď na serveru účetní firmy, nebo naopak u klienta. V prvním případě se jedná o outsorcing programu a hardwarového vybavení, účetní firma kromě dohodnutých účetních a dalších poradenských služeb zabezpečuje za úplatu veškerou údržbu, kontrolu, zálohování dat a update systému a klient se o tyto záležitosti vůbec nemusí starat.

 

Podpora a variabilita systému HELIOS

Dodavatel systému HELIOS zabezpečuje podporu formou kvalitní telefonní i e-mailové podpory hotline, i formou konzultací a školení. HELIOS je systém otevřený, který umožňuje komunikaci oběma směry s jinými systémy a umožňuje možnost bohatého nastavení parametrů programu a výstupů i formou zakázkových řešení řešit i velice specifické požadavky jednotlivých účetních firem

 

Podpora vlastních agend účetních firem

Kromě standardních agend jako účetnict, mzdy a personalistika, evidence majetku apod. je důležitý přehledný sysm CRM (Customer Relationship Management) k evidenci veškerých kontaktů, jednání, úkolů, dokumentů a veškeré komunikace s Vašimi klienty i jinými organizacemi. Tento sysm podporuje komunikaci s MS Outlook. K evidenci provedených prací slouží modul zakázky nebo v případě ročnějších požadavků modul řízení projektů, kdy je možno na základě evidence veškerých činností pro Ve klienty provádět automaticky fakturaci, kdy ke každé faktuře existuje evidence, na základě kterých podkladů bylo fakturováno.

 
Přínosy systému HELIOS
Možnost vedení účetnictví v jednom systému
Výhodná cena – produktové řady přímo pro účetní kanceláře
Možnost vykazování dle standardů IFRS/US GAAP
Uživatelská definice výstupů ve všech přehledech včetně možnosti exportu do Excelu
Vedení klientských databází v jednom prostředí, možnost sdílení číselníků a nastavení
Široké možnosti v nastavení přístupových práv
Elektronická komunikace s úřady (finanční úřad, ČSSZ …)
Průběžné informace o stavu účetnictví
Možnost uživatelských importů prvotních, nebo účetních dokladů dle předdefinovaných struktur